Vår Filosofi

Svensk Naturlig Deodorant, Ekologisk och Vegansk, Fri Från Alkohol och Aluminium

Everyday Friday erbjuder lyxdeodoranter, tillverkade i Stockholm. Deodoranterna är handgjorda med kärlek; från råvaror till färdig produkt. Vi anlitar inte något externt företag för vår tillverkning, detta för att garantera att produkterna tillverkas exakt som vi vill och för att hålla önskad kvalité utan att kompromissa.

Vår filosofi och affärsidé är att erbjuda världens lyxigaste naturliga deodorant. Det är något vi tycker att vi uppnått. Kanske låter det kaxigt – men ta en titt på ingredienserna så förstår du … eller ännu bättre, prova våra produkter själv!

Sheasmör som vi använder i våra deodoranter, kallas även för "womens gold" tack vare att tillverkningen ger hundratusentals kvinnor arbete och ökad status i samhället. När du köper våra produkter så är du med och stöttar dessa kvinnor. Vårt ekologiska sheasmör är från Ghana.

För att få till den perfekta konsistensen så har vi utvecklat en speciell metod som gör deodoranten silkeslen och helt underbar att applicera.

Dagens konsumenter ställer höga krav och att leva upp till kundernas förväntan samtidigt som man levererar en lyxprodukt – till ett bra pris, är en stor utmaning men något vi lyckats bra med enligt våra kunder. Feedbacken vi fått från användare är fenomenalt bra. Många har sagt att vår deodorant är den bästa deodoranten de någonsin använt och att vi är hästlängder framför andra. Vår deodorant är ekologisk, vegansk samt fri från alkohol och aluminium.

Grundaren Abraham Georges, ställde sig själv frågan; kan applicering av deodorant förvandlas till en lyxupplevelse? Precis som när vi applicerar parfym så ville han även att applicering av deodorant skulle vara en härlig och lyxig upplevelse både när det gäller känslan av krämen mot huden samt den ljuvliga doften, från ögonblicket man öppnar burken tills efter krämen applicerats. En upplevelse som man ser fram emot varje dag. Konceptet bakom namnet Everyday Friday är att fånga känslan av fredag, i en högkvalitativ kosmetisk produkt, som man kan uppleva varje dag.

Vi använder två doftnoter för att skapa en intressant doftmix, för oss är det viktigt att doften är välkomponerad i perfekt styrka (med andra ord så snålar vi inte med doftsättningen utan gör vårt yttersta för att hitta en perfekt balans). Vi har valt att inte använda utfyllnadsingredienser (som många av våra konkurrenter) för att spara några kronor. Våra ingredienser är fåtal och dyra, vi har inte tagit några genvägar och det märks verkligen på produkten. Vi använder till exempel en mycket hög halt av sheasmör. Sheasmör är den ingrediens som vi använder mest av i vår deodorant och resultatet är helt fantastiskt!

Vi har valt att jobba med de bästa ingredienserna vi kunde få tag på och skapa en minimalistisk produkt, jämför gärna oss med konkurrerande produkter. Sheasmör som antagligen är den lyxigaste råvaran som kan användas som bas i en deodorant, skiljer oss från många av våra konkurrenter (som antingen inte använder det eller använder det i liten mängd).

========

Everyday Friday offers luxury deodorants, made in Stockholm. The deodorants are handmade with love; from raw materials to finished product. We do not hire an external company for our production, this to ensure that the products are manufactured exactly as we want and to maintain the desired quality without compromising.

Our philosophy and business idea is to offer: the world's most luxurious natural deodorant. It is something we think we have achieved. Maybe it sounds cocky - but take a look at the ingredients and you will understand… or even better, try our products yourself!

Shea butter that we use in our deodorants, is also called "womens gold" due to the fact that the production gives hundreds of thousands of women work and increased status in society. When you buy our products, you are involved and support these women. Our organic shea butter is from Ghana.

To get the perfect consistency, we have developed a special method that makes the deodorant silky smooth and absolutely wonderful to apply.

Today's consumers make high demands and living up to customers' expectations while delivering a luxury product - at a good price, is a big challenge but something we have succeeded well with according to our customers. The feedback we have received from users is phenomenally good. Many have said that our deodorant is the best deodorant they have ever used and that we are way ahead of others. Our deodorant is organic, vegan and free from alcohol and aluminum.

The founder, Abraham Georges, asked himself the question; can applying deodorant turn into a luxury experience? Just like when we apply perfume, he also wanted the application of deodorant to be a wonderful and luxurious experience both in terms of the feeling of the cream against the skin and the lovely scent, from the moment you open the jar until after the cream is applied. An experience that you look forward to every day. The concept behind the name Everyday Friday is to capture the feeling of Friday, in a high-quality cosmetic product, which you can experience every day.

We use two fragrance notes to create an interesting fragrance mix, for us it is important that the fragrance is well composed in perfect strength (in other words, we do not skimp on the fragrance oils but do our utmost to find a perfect balance). We have chosen not to use filler ingredients (like many of our competitors) to save a few bucks. Our ingredients are few and expensive, we have not taken any shortcuts and it is really noticeable when you use the product. For example, we use a very high content of shea butter. Shea butter is the ingredient we use most in our deodorant and the result is absolutely fantastic!

We have chosen to work with the best ingredients we could get our hands on and create a minimalist product, feel free to compare us with competing products. Shea butter, which is probably the most luxurious raw material that can be used as a base in a deodorant, sets us apart from many of our competitors (who either do not use it or use it in small quantities).