Cookiepolicy

Svensk Ekologisk Hudvård

På everydayfriday.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. Cookies, eller kaka, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies. Everyday Friday kan komma att använda olika taggar såsom olika elektroniska bilder och script som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Everyday Friday tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller taggar på besökarens webbläsare i samband med användandet av Everyday Fridays webbplats.

Hur vi använder cookies
På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen.

Användarupplevelse
Vi använder också cookies för att optimera hastigheten på webbsidan.

Marknadsföring
Vi använder cookies för att kunna anpassa erbjudanden och reklam från everydayfriday.se, även på andra webbplatser och sociala medier, baserat på din aktivitet på webbplatsen. Sådana cookies kan t.ex. användas för att välja målgruppstyrd annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor du får se genom annonsering och anpassat innehåll, s.k. personifiering.

Webbutveckling
Vi använder cookies för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik som gör det möjligt för oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och hjälper oss att förbättra vår webbplats struktur och innehåll.

Vilka typer av cookies vi använder

Persistent cookies
En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller till det att du själv tar bort dem manuellt.

Tredjepartscookies
En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Väljer du att inte tillåta användning av cookies från everydayfriday.se kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

========

At everydayfriday.se we use cookies to improve your experience, to collect information for our marketing and to be able to develop the website. Cookies are text files that are stored on your computer or mobile device when you visit a web page. Cookies are used partly to facilitate the use of a website by e.g. remember your choices and preferences and partly to develop the website and analyze your behavior. Some functions do not work without cookies. Everyday Friday may use different tags such as different electronic images and scripts such as allow a web page to count the number of visitors to the page. Everyday Friday also allows certain partners to place cookies or tags on the visitor's browser in connection with the use of Everyday Friday's website.

How we use cookies
On our website, we use cookies to improve your experience, to collect information for our marketing and to be able to develop the website.

User experience
We also use cookies to optimise the speed of the website.

Marketing
We use cookies to be able to customise offers and advertising from everydayfriday.se, also on other websites and social media, based on your activity on the website. Such cookies can e.g. be used to select target group-controlled advertising or otherwise tailor the pages you get to see through advertising and customised content, so-called personation.

Web development
We use cookies to compile anonymous, aggregated web statistics that enable us to understand how visitors use our website and help us improve the structure and content of our website.

What types of cookies we use

Persistent cookies
A persistent cookie has a specified duration, or lifetime, that determines how long it is stored on your computer or mobile device. Such cookies are stored until their lifetime expires or until you delete them manually.

Third Party Cookies
A third-party cookie is a cookie that is placed on your device on our behalf by someone other than us. This occurs when we have suppliers who perform services for us, such as. certain analytics services or services that allow you to share our pages on social media.

You can set the management of cookies in your browser

You have the ability to prevent cookies from being stored on your computer and can change the settings in your browser at any time. You can then choose to block all cookies or only certain cookies. You can also delete persistent cookies that have been stored on your device at any time. If you choose not to allow the use of cookies from everydayfriday.se, this may mean that certain services cannot be used or that the website does not work correctly in all respects.