Frågor och Svar

Svensk Naturlig Deodorant, Ekologisk och Vegansk, Fri Från Alkohol och Aluminium

Är ni godkända av läkemedelsverket?
Ja, vi är registrerade i CPNP (register) och får sälja i hela EU.

Hur applicerar man deodorantkrämen?
Man kan antingen använda fingrar eller en spatel. Använd storleken av två ärtor eller vad som passar ditt behov under armhålorna. Krämen kan även användas på fötter (se till att då även smörja mellan tårna samt fotsulorna). Förutom armhålor och fötter går krämen utmärkt att använda på händerna. Krämen återfuktar snabbt huden. Vi rekommenderar att man tvättar sig under armarna innan applicering för bästa effekt.

Vilka ingredienser används och vad är deras effekt?
Sheasmör (bas, mjukgör och vårdar huden)
Jojobaolja (mjukgör och vårdar huden)
Bikarbonat (eliminerar dålig lukt)
Majsstärkelse (icke-GMO, absorberar svett)
Rosmarinextrakt/eteriska oljor (motverkar bakterietillväxt samt för doftsättning, konserverande effekt)

Var tillverkar ni produkterna?
Produkterna tillverkas i Stockholm, vi använder oss inte av externt företag för tillverkningen. Varje deodorant är handtillverkad i vårt egna labb.

Erbjuder ni öppet köp på era deodoranter?
Av hygieniska skäl har vi valt att inte erbjuda öppet köp, detta för att garantera att deodoranterna når kunderna i rätt hygieniskt skick.

Era konkurrenter använder kokosolja, varför använder ni sheasmör?
Vi har gjort valet att använda sheasmör istället för kokosolja då vi anser att det ger en mycket lyxigare upplevelse. Vårt mål är att erbjuda världens lyxigaste naturliga deodoranter och då är sheasmör i våra ögon det självklara valet som bas.

Finns det någon risk med att använda er deodorant?
En del personer är känsliga mot bikarbonat (eliminerar dålig lukt) och då kanske vår produkt inte är ett möjligt val. De flesta personer har inga problem med bikarbonat. Vet du om att du har känslig hud så börja gärna med att prova vår doftfria deodorant som inte innehåller eteriska oljor då även det i vissa fall kan påverka huden. Ibland märker man ganska snabbt om man är känslig mot bikarbonat eller så kan det dröja ett par veckor. Vid irritation sluta använda produkten.

Jag är känslig, vilken deodorant rekommenderar ni att jag börjar med?
Helt klart den doftfria varianten då den inte innehåller eteriska oljor som en del kan vara känsliga mot. Skulle du dock inte tåla den doftfria varianten så tål du nog inte bikarbonat.

Jag rakar/vaxar mig under armarna, hur rekommenderar ni att jag använder deodoranten?
Du kan raka/vaxa under kvällen och sedan applicera deodoranten på morgonen så får huden vila under natten.

Blir det vita fläckar på kläderna av er deodorant?
Nej, vår deodorant lämnar inga vita fläckar på kläderna. Använd ej mer än vad som är nödvändigt, produkten är väldigt dryg.

Är produkterna testade på djur?
Nej, dessutom är det olagligt med djurtester inom EU.

Är er deodorant ekologisk och vegansk?
Ja, våra deodoranter är ekologiska och veganska.

Kommer jag lukta illa om jag använder er produkt?
Kanske har du använt andra naturliga deodoranter som ej varit effektiva, vi får ibland höra från kunder att de är skeptiska till naturliga deodoranter tills de använt vår. En del hävdar att vår deodorant är mer effektiv på att eliminera dålig lukt än traditionella deodoranter.

Det som är bra att känna till är att vår deodorant inte täpper till porerna och detta tillåter dig att svettas, men mycket av svetten absorberas av majsstärkelsen (icke-GMO) och den dåliga lukten elimineras av bikarbonatet. Efter en viss period, om du inte använt naturliga deodoranter innan så börjar kroppen utföra en detox, detta sker under kvällarna så under en viss period när man vaknar upp kan det lukta ganska illa under armarna, detta är toxiner som släpps ut från kroppen som traditionella deodoranter kan ha låst in.

Medans det är ett bra tecken, så finns det inget att oroa sig för, tvätta armhålorna och applicera deodoranten så kommer du inte lukta illa under dagen utan detox sker under kvällen när du sover. Detoxperioden varierar från person till person. Det kan hålla en vecka eller även längre, allt beror på hur mycket toxiner som kroppen gör sig av med men det är en tillfällig period, och återigen det är enbart när du vaknar upp som du upplever detta då detox sker under kvällen.

Kommer jag svettas mer när jag byter till er deodorant?
Det är ibland vanligt att man svettas mer när man byter till en naturlig deodorant för att sedan övergå till en normal nivå. Dock tar vår deodorant bort dålig lukt mycket effektivt. En del som svettas kraftigt och luktar illa av traditionella deodoranter har rapporterat att de haft bättre erfarenhet med vår deodorant än många andra och att de även svettats mindre och känner sig mer torra under armarna.

Finns det en invänjningsperiod när man börjar använda er deodorant?
Det varierar, en del går över till en naturlig deodorant där kroppen väldigt snabbt ställer om sig - andra behöver mer tid, det är individuellt från kropp till kropp samt hur mycket toxiner som inlåsta i armhålorna (som kroppen vid första tillfälle vill bli av med och detta genom ökad svettning när porerna inte täpps igen). En traditionell deodorant (antiperspirant med aluminium) täpper till porerna i armhålorna som i sin tur låser in svett och toxiner i kroppen.

Genom svettning så släpper kroppen ut toxiner och detta förhindras av traditionella deodoranter. Kan du föreställa dig hur mycket toxiner som är inlåsta i kroppen hos någon som använt traditionella deodoranter hela sitt liv?

När du använder en naturlig deodorant som inte täpper till porerna så kan kroppen äntligen släppa ut dessa toxiner och det innebär ibland en ökad mängd svett i början, så det är väldigt lätt att tro att det är deodoranten inte är effektiv när det i själva fallet handlar om att kroppen i början vill släppa ut så mycket toxiner som möjligt.

Skulle du uppleva att "deodoranten inte är effektiv" så applicera deodoranten fler än en gång per dag, vid behov. Kroppen kommer efter tag att vänja sig.

Innehåller er deodorant alkohol eller aluminium?
Nej, vår produkt är fri från dessa ämnen.

Hur länge räcker er deodorant?
Vår deodorant på 60 gram räcker i minst 3 månader men beroende på mängden man använder kan det räcka längre. Vid användning på fötter och händer varierar det.

Varför skriver ni på engelska på era etiketter?
Vårt mål är att expandera utanför Sverige i framtiden och har därför valt att skriva på engelska på framsidan av förpackningen för att skapa ett sammanhängande varumärke när vi expanderar utanför Sverige.

I botten av förpackningen så är krämen grynig, är det fel på produkten?
Nej, det är inget fel på produkten. En del av ingredienserna hamnar ibland i botten av förpackningen. Det är vanligt, då krämen vid blandning är i flytande form och en del tyngre ingredienser lätt kan hamna i botten.

========

Are you approved by the Medical Products Agency?
Yes, we are registered in the CPNP (register) and may sell throughout entire Europe.

How do I apply the deodorant cream?
You can either use fingers or a spatula. Use the size of two peas or whatever suits your needs on the armpits. The cream can also be used on the feet (make sure to lubricate between the toes and the soles of the feet). In addition to armpits and feet, the cream is excellent to use on the hands. The cream quickly moisturizes the skin. We recommend washing under the arms before application for best effect.

What ingredients are used and what is their effect?
Shea butter (base, softens and nourishes the skin)
Jojoba oil (softens and nourishes the skin)
Bicarbonate (eliminates bad odor)
Corn starch (non-GMO, absorbs sweat)
Rosemary extract / essential oils (counteracts bacterial growth and for fragrance, preservative effect)

Where do you manufacture the products?
The products are manufactured in Stockholm, we do not use external companies for manufacturing. Each deodorant is handmade in our own lab.

Do you offer return policy on your deodorants?
For hygienic reasons, we have chosen not to offer returns, this to ensure that the deodorants reach the customers in the right hygienic condition.

Your competitors use coconut oil, why do you use shea butter?
We have made the choice to use shea butter instead of coconut oil as we believe it provides a much more luxurious experience. Our goal is to offer the world's most luxurious natural deodorants and shea butter is in our eyes the obvious choice as a base.

Is there any risk in using your deodorant?
Some people are sensitive to bicarbonate (eliminates bad smell) and if so, our product may not be possible for such individuals to use. Most people have no problem with bicarbonate. If you know that you have sensitive skin, start by trying our fragrance free deodorant, which does not contain essential oils as it can also affect the skin in some cases. Sometimes you notice quite quickly if you are sensitive to bicarbonate or it can take a couple of weeks. In case of irritation, stop using the product.

I'm sensitive, which deodorant do you recommend I start with?
Definitely the fragrance free version as it does not contain essential oils that some may be sensitive to. However, if you cannot use the fragrance free version, you are probably sensitive to bicarbonate.

I shave/wax my armpits, how do you recommend that I use the deodorant?
You can shave/wax during the evening and then apply the deodorant in the morning so the skin can rest during the night.

Will there be white stains on clothes from the deodorant?
No, our deodorant leaves no white stains on clothes. Do not use more than what is necessary, a little goes a long way.

Are the products tested on animals?
No, besides animal testing is illegal in the EU.

Is your deodorant organic and vegan?
Yes, our deodorants are organic and vegan.

Will I smell bad if I use your product?
Maybe you have used other natural deodorants that have not been effective, we sometimes hear from customers that they are skeptical of natural deodorants until they have used ours. Some claim that our deodorant is more effective at eliminating bad odors than traditional deodorants.

The good thing to know is that our deodorant does not clog the pores and this allows you to sweat, but much of the sweat is absorbed by the corn starch (non-GMO) and the bad smell is eliminated by the bicarbonate. After a certain period, if you have not used natural deodorants before, the body begins to perform a detox, this happens in the night so during a certain period when you wake up it can smell quite bad under the arms, these are toxins that are released from the body that traditional deodorants may have prevented from leaving your body.

While it is a good sign, there is nothing to worry about, wash your armpits and apply the deodorant so you will not smell bad during the day but detox happens during the night when you sleep. The detox period varies from person to person. It can last a week or even longer, it all depends on how much toxins the body gets rid of but it is a temporary period, and again it is only when you wake up that you experience this as detox happens during the night.

Will I sweat more when I switch to your deodorant?
It is sometimes common to sweat more when you switch to a natural deodorant and later, once the body adapts, go down to a normal level. However, our deodorant removes bad odors very effectively. Some who sweat heavily and smell bad of traditional deodorants have reported that they have had better experience with our deodorant than many others and that they also sweat less and feel drier under the arms.

Is there a transition period when you start using the deodorant?
It varies, some switch over to a natural deodorant where the body adjusts very quickly - others need more time, it is individual from body to body and how much toxins are "stuck" in the armpits (which the body at first wants to get rid of and this by increased sweating when the pores are not clogged). A traditional deodorant (antiperspirant with aluminum) clogs the pores in the armpits which in turn locks in sweat and toxins in the body.

By sweating, the body releases toxins and this is prevented by traditional deodorants. Can you imagine how much toxins are "stuck" in the body of someone who has used traditional deodorants all his/her life?

When you use a natural deodorant that does not clog the pores, the body can finally release these toxins and this sometimes means an increased amount of sweat in the beginning, so it is very easy to think that the deodorant is not effective, when in fact it is the body that wants to release as much toxins as possible.

Should you experience that "the deodorant is not effective", apply the deodorant more than once a day, if necessary. The body will gradually get used to it.

Does your deodorant contain alcohol or aluminum?
No, our product is free of these substances.

How long will your deodorant last?
Our 60 gram deodorant lasts for at least 3 months, but depending on the amount you use, it may last longer. When used on feet and hands, it varies.

At the bottom of the package, the cream is grainy, is there something wrong with the product?
No, there is nothing wrong with the product. Some of the ingredients sometimes end up in the bottom of the package. This is common, as the cream when mixed is in liquid form and some heavier ingredients can easily end up in the bottom.