Köpvillkor

Svensk Naturlig Deodorant, Ekologisk och Vegansk, Fri Från Alkohol och Aluminium

Priser
Alla priser är angivna i SEK (Svenska kronor) där mervärdesskatt (25% moms) ingår i alla priser. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Fraktkostnad
Frakt inom Sverige: 29 kr.
Frakt utanför Sverige: 49 kr.
Fraktfritt vid köp över 500 kr.

Leveransvillkor
Vi gör vårt yttersta för att kunna leverera så snabbt som möjligt. Inom Sverige är normal leveranstid 3-5 vardagar från att försändelsen lämnat oss. Vid försändelser till utlandet så kan vi ej ange leveranstid. Vi kan ej påverka eventuell förlängd leveranstid hos fraktbolag.

Transportskador
Upptäcker du en skada redan på utlämningsstället, ska det anmälas på platsen. Upptäcks skadan först då du öppnar försändelsen görs skadeanmälan till Everyday Friday.

Ej uthämtade paket
För paket som inte blir uthämtade debiteras en avgift på 100 kr, för de extrakostnader det medfört oss (expediering, packning, emballage frakt, ev. postförskottsavgift, returfrakt, returbehandling samt insortering tillbaka på lagret).

Reklamationer
Skulle någon produkt vara trasig eller felaktig när den anländer till kund, skickas ny produkt kostnadsfritt. Vänligen ta kort på varan och dokumentera felet samt kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida 'Kontakt' (foto kan skickas när du svarar tillbaka till oss, ej vid första kontakt via formuläret).

Ångerrätt & retur
Av hygienskäl erbjuder vi inte ångerrätt. Detta för att garantera att kunder inte får produkter som felaktigt hanterats av tidigare kund.

BETALSÄTT

Alla betalningar sker genom SSL-certifikat vilket innebär att din betalning är säker.

Kortbetalning via Zettle
Vi erbjuder säker kortbetalning via Zettle utan extra avgifter. Har du problem att betala med ditt kort så ber vi dig att vänligen kontakta din bank för hjälp, troligen behöver du låsa upp kortbetalning över nätet genom din internetbank.

Betalning via Klarna:
1. Få först. Betala sen
• Betala inom 14 dagar
• Betala i slutet av nästa månad
• Månadsfaktura
2. Delbetalning
3. Direktbetalning
• Dras från bankkonto
• Banköverföring
Alla köp med Klarna kommer med Klarnas köparskydd.

FORCE MAJEURE

Oförutsedda händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför Everyday Fridays kontroll, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att Everyday Friday befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

========

Prices
All prices are stated in SEK (Swedish Krona) where VAT (25% VAT) is included in all prices. We reserve the right to change prices without prior notice.

Shipping cost
Shipping within Sweden: 29 SEK.
Shipping outside Sweden: 49 SEK.
Free shipping on purchases over: 500 SEK.

Delivery terms
We do our utmost to be able to deliver as quickly as possible. In Sweden, normal delivery time is 3-5 weekdays from the time the shipment leaves us. For shipments abroad, we can not specify delivery time. We can not influence any extended delivery time at shipping companies.

Product and freight damage
If you discover a damage already at the pickup/delivery point, it must be reported there to them. If the damage is discovered only when you open the shipment, the damage report is made to Everyday Friday.

Uncollected packages
For packages that are not collected, a fee of 100 SEK will be charged, for the extra costs it entailed for us (shipping, packing, packaging shipping, possible postal advance fee, return shipping, return processing and sorting back into stock).

Complaints
Should any product be broken or faulty when it arrives at the customer, a new product will be sent free of charge. Please take a photo on the product and document the problem and contact us via the contact form on our website 'Kontakt' (photo can be sent when you reply back to us, not at the first contact via the form).

Right of withdrawal & return
For hygiene reasons, we do not offer the right of withdrawal. This is to ensure that customers do not receive products that have been incorrectly handled by a previous customer.

PAYMENT METHOD

All payments are made via SSL certificate, which means that your payment is secure.

Card payment via Zettle
We offer secure card payment via Zettle at no extra charge. If you have problems paying with your card, we ask you to please contact your bank for help, you probably need to enable card payment online through your internet bank.

FORCE MAJEURE

Unforeseen events such as war, natural disasters, industrial action, government decisions, non-delivery of subcontractors, costly circumstances and similar events beyond the control of Everyday Friday shall be attributed to force majeure. This means that Everyday Friday is released from its obligations to fulfill concluded agreements.